कढई हे तळण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक लोखंड किंवा अन्य धातूचे भांडे असते. यास, ते फडक्याने उचलावयास कान(कड्या) असतात. याचा वापर स्वयंपाकात करतात. कढई चा भाजी करण्यासाठी पण उपयोग होतो.

छोटी कढई व हंडी.