उत्तर

निःसंदिग्धीकरण पाने

हा विराट राजाचा पुत्र होता. विराट राजास उत्तर व उत्तरा हे पुत्र व पुत्री होते. यातील उत्तरेचा विवाह अर्जून पुत्र अभिमन्यू सोबत झाला होता.