एक विशिष्ट कार्य करणाऱ्या पेशींच्या समूहाला ऊतीअसे म्हणतात. ऊती ही पेशीसजीव यांमधील पायरी आहे.

शरीरामधे विविध कार्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या ऊती असतात.

ऊतींचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:-

१)सरल ऊती- या ऊती एकाच प्रकारच्या पेशींनी बनलेल्या असतात.

उदा.अभिस्तर ऊती,मुल ऊती ई.

२)जटिल ऊती- या ऊती अधिक प्रकारच्या पेशींनी बनलेल्या असतात.

उदा.रक्त,प्राणी व वनस्पतींमधील रक्तवाहिन्या आणि जलवाहिन्या ई.