(इंग्लिश: e) हा एक महत्त्वाचा स्थिरांक असून त्याचे मूल्य जवळपास २.७१८२८ इतके आहे.