ई मुंगू एन्गुवू येतू

ई मुंगू एन्गुवू येतू हे केनियाचे राष्ट्रगीत आहे. हे गीत केनियाच्या राष्ट्रभाषेत स्वाहिलीत लिहिलेले आहे.