आल्बेनिया देशाचा नागरी ध्वज लाल रंगाचा असून त्याच्या मधोमध काळ्या रंगाने एक दुतोंडी गरूड काढला आहे.. हा ध्वज १९९२ सालापासून वापरात असून त्यापूर्वी ह्या ध्वजामध्ये अनेकदा बदल केले गेले.

आल्बेनियाचा ध्वज
आल्बेनियाचा ध्वज
नाव आल्बेनियाचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार ५:७
स्वीकार १९१२ (मूळ ध्वज)
७ एप्रिल १९९२ (सद्य ध्वज)


हे सुद्धा पहासंपादन करा