आनंद लहरी हा संत एकनाथांचा गुरूभिक्तीविषयक एक लघु काव्यग्रंथ आहे. यामध्ये एकूण ५४ ओव्या आहेत.