एपिरसचा अलेक्झांडर हा अलेक्झांडर द ग्रेटचा मामा असून त्याचे लग्न अलेक्झांडरची बहीण क्लिओपात्राशी झाले होते.