मुख्य मेनू उघडा

ही गणितातील एक संकल्पना आहे की ज्याची किंमत सांगता येत नाही.